കെടി എൻഡോടോക്സിൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് (കൈനറ്റിക് ടർബിഡിമെട്രിക് അസ്സെ)

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ വിടുക